โรงเรียนวัดอินทาราม

ผลงานโรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

เกียรติประวัติของโรงเรียน

พ.ศ. 2521      โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนดีเด่นประเภท ก. ของจังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2523      โรงเรียนปรับปรุงคุณภาพดีเด่น

พ.ศ. 2526      โรงเรียนจัดกิจกรรม จริยธรรมศึกษาดีเด่น

พ.ศ. 2527      โรงเรียนได้รับคัดเลือก เป็นโรงเรียน ผู้นำการใช้หลักสูตร และดำเนินการใช้หลักสูตรดีเด่น

พ.ศ. 2528      โรงเรียนได้รับการคัดเลือก เป็นโรงเรียนดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2529      โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่น

พ.ศ. 2530      โรงเรียนดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2531      โรงเรียนจัดกิจกรรมอาหารกลางวันดีเด่น

พ.ศ. 2532      โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจัดกิจกรรมประชาธิปไตยดีเด่นของจังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2533      โรงเรียนจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น

พ.ศ. 2535      โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น

พ.ศ. 2538      โรงเรียนต้นแบบ การจัดกิจกรรม ส่งเสริมวินัย ค่านิยม และเอกลักษณ์ไทย และเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม ของจังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2539      โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมเอลักษณ์ไทยดีเด่น

พ.ศ. 2542      โรงเรียนผู้นำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

พ.ศ. 2543      โรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกฝังวินัย ค่านิยมไทยและวัฒนธรรมไทยดีเด่น

พ.ศ. 2544    โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์

พ.ศ. 2545      โรงเรียนเป็นศูนย์สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นเขตการศึกษา 5

พ.ศ. 2546    โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนารูปแบบการขยายผลเครือข่ายการปฏิรูป

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ

พ.ศ. 2547      โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมอนามัยดีเด่น

พ.ศ. 2548      โรงเรียนต้นแบบการเพิ่มผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2549      โรงเรียนชนะเลิศหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภาค

พ.ศ. 2550      โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

พ.ศ. 2551      โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกรอบที่ 2 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา

พ.ศ. 2552       โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน) รุ่นที่ 2และโรงเรียนดีประจำอำเภอ

พ.ศ. 2553     - โรงเรียนได้รับให้เป็นศูนย์ตามโครงการสายใยชุมชนตำบลหนองขาว

- โรงเรียนได้รับการประเมินเสนอแนะ และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำระดับดีมาก

พ.ศ. 2554     - เป็นโรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การ ปฏิบัติจริง

- เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสาระดับประเทศ

- โรงเรียนได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบที่ 3

- เป็นโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษา พอเพียง

- เป็นโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

- เป็นโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ของจังหวัดกาญจนบุรีและกำลังประเมินโรงเรียนพระราช ทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ในระดับประเทศ

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.